Home
Parent Resources
Non-Discrimination Statement

Non-Discrimination Statement

English

District 202 does not discriminate on the basis of gender, religion, handicap, race, color, national origin, or disability; nor does it tolerate harassment on the basis of sex, race, color, national origin or disability in its education programs, activities or employment as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964 and Title IX of the Federal Education Amendments of 1972, Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, and Title IIA of the Americans with Disabilities Act. Grievance procedures have been established to provide for prompt and equitable resolution of student and employee complaints alleging any prohibited action under these regulations.
 

Any student who believes he or she has been subjected to harassment or a hostile environment based on race, color, or national origin should report the harassment or hostile environment to one of the School’s Complaint Managers. Please see Board of Education Policy 2:260 for Complaint Manager contact information. The School is committed to conducting a prompt investigation of any and all complaints of harassment. Students found to have engaged in acts of harassment or other acts that create a hostile environment based on race, color, or national origin will be promptly disciplined, up to and including suspension and expulsion, if circumstances warrant. We encourage students and parents to work together with school staff to prevent acts of harassment of any kind. The Superintendent, or designee coordinates the District’s efforts to comply with these laws. Contact the District Office at (815) 577-4000.


 

***********

Spanish
El Distrito 202 no discrimina en base al género, religión, impedimento, raza, color, nacionalidad, o discapacidad; ni tolera el acoso en base al sexo, raza, color, nacionalidad o discapacidad en sus programas educativos, actividades o de empleo como es requerido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Título lX de las Enmiendas Federales de la Educación de 1972, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y el Título IIA de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades. Los procedimientos de quejas se han establecido para proporcionar una resolución pronta y equitativa de las quejas de estudiantes y empleados  alegando cualquier acción prohibida bajo estas regulaciones.

Cualquier estudiante que cree que él o ella han sido objeto de acoso o un ambiente hostil por motivos de raza, color o nacionalidad debe reportar el acoso o el ambiente hostil a uno de los Administradores de Quejas de la escuela. Haga clic aquí para obtener información para contactar al Administrador de Quejas. La escuela está comprometida  a llevar a cabo una investigación inmediata de cualquier y todas las quejas de acoso. Los estudiantes que sean encontrados que han participado en actos de acoso u otros actos que crean un ambiente hostil por motivos de raza, color o nacionalidad serán disciplinados enseguida, hasta e incluyendo la suspensión y expulsión, si las circunstancias lo requieren. Animamos a los estudiantes y padres de familia a trabajar juntos con el personal de la escuela para evitar actos de acoso de cualquier tipo. El superintendente o su designado coordinan los esfuerzos del Distrito para cumplir con estas leyes. Pónganse en contacto con la Oficina del Distrito al (815) 577-4000.


 

***********

Polish
Okręg 202 nie dyskryminuje na podstawie płci, religii, upośledzenia, rasy, koloru, pochodzenia narodowego lub niepełnosprawności, ani nie toleruje nękania z powodu płci, rasy, koloru, pochodzenia narodowego lub niepełnosprawności w ramach programów edukacyjnych, działalności czy zatrudnienia, zgodnie z wymogami Tytułu VI Ustawy o prawach obywatelskich z 1964 r. i Tytułu IX Poprawek o szkolnictwie federalnym z 1972 r., Sekcji 504 Ustawy o rehabilitacji z 1973 r. oraz Tytułu IIA Ustawy o Amerykanach z niepełnosprawnościami. Ustalone zostały procedury rozpoznawania skarg, w celu zapewnienia szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygania skarg uczniów i pracowników, dotyczących zarzutów zabronionych działań wynikających z tych rozporządzeń.

Każdy uczeń/uczennica, który/a uważa, że został/a poddany/a molestowaniu lub wrogości otoczenia z powodu rasy, koloru lub pochodzenia, powinien/na zgłosić przypadek nękania lub wrogości otoczenia do jednego ze szkolnych menedżerów skarg (School Complaint Manager). Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje kontaktowe menedżera skarg. Szkoła zobowiązana jest do przeprowadzenia szybkiego dochodzenia w sprawie wszelkich skarg dotyczących nękania. Uczniowie, którzy byli zaangażowani w akty nękania lub inne czynności, które stwarzają wrogość otoczenia ze względu na rasę, kolor lub pochodzenie narodowe będą niezwłocznie ukarani dyscyplinarnie, w tym m.in. przez zawieszenie i wydalenie, jeżeli okoliczności to uzasadniają. Zachęcamy uczniów i rodziców do współpracy z personelem szkoły, aby zapobiec wszelkiego rodzaju aktom nękania. Kurator, lub osoba przez niego wyznaczona, koordynuje działania Okręgu w zakresie przestrzegania niniejszych przepisów. Skontaktuj się z Biurem Okręgu pod nr tel. (815) 577-4000.

 

 

Title IX and Section 504 Coordinator Information:
Assistant Superintendent for Student Services Mina Griffith